PHI75:
最大适用空间150立方米,配备可伸缩握把和两个滚轮
当在同一空间区域灭菌时方便移动,亦接受远程遥控操作
关于我们         售后服务          常见问题          联系我们